Izvanredna sjednica Skupštine VK Iktus

Izvanredna sjednica Skupštine Veslačkoga kluba Iktus trebala bi biti održana sljedeći tjedan, najvjerojatnije u četvrtak, 17. ožujka 2016. godine. Službeni poziv članovima bit će objavljen do kraja ovog tjedna na oglasnoj ploči VK Iktus te na internetskoj stranici kluba. Povod za sazivanje je žurno donošenje izmjena klupskog Statuta koji mora biti usklađen s najnovijim zakonskim propisima.

Na večerašnjoj sjednici Predsjedništva VK Iktus istaknuto je kako se izmjene Statuta moraju pod hitno usvojiti, a to može učiniti samo Skupština kluba. U Skupštini je trenutačno 41 aktivni član kluba, a za njeno je održavanje potrebna natpolovična većina. Jedina tema o kojoj će Skupština odlučivati jest novi Statut, odnosno njegove izmjene i dopune koje su zbog usklađivanja s aktualnim Zakonom o udrugama pripremili članovi Predsjedništva u suradnji s pravnim stručnjacima. Sadržaj promijenjenih članaka možete pročitati na kraju ovog teksta. Jedna je od novosti u članku 38. da će Predsjedništvo VK Iktus imati 9 članova, a svi članovi tog tijela moraju dobiti “zeleno svjetlo” Skupštine.

Predsjedništvo Iktusa danas je utvrdilo i kalendar regata te plan putovanja. Utvrđeno je kako će Iktusovi veslači nastupiti na 13 ovogodišnjih regata (bez međunarodnih regata na kojima će naši veslači nastupati kao članovi hrvatske juniorske ili seniorske reprezentacije). Na sedam regata putovat će cjelokupni regatni pogon (više od 40 veslačica i veslača), a na 6 regata bit će poslane samo pojedine veslačke posade. Prvo takvo natjecanje bit će već sljedeće subote- Otvoreno prvenstvo Hrvatske na veslačkim ergometrima u Rijeci – “Croatia Indoor- Rijeka 2016.”, kamo će uz trenera Krešimira Ižakovića otputovati senior David Šain te mlađi juniori Patrik Lončarić, Anton Lončarić i Aria Cvitanović. Među velikim regatama su one u Vukovaru i Mohaču na koje veslači dolaze u vlastitoj organizaciji, a autobusima će se putovati na Palić, u Maribor te na tri natjecanja u Zagreb (Državno prvenstvo, Jumbova regata i Inter City regata). Najjače Iktusove posade u manjem će opsegu putovati na regate u Beograd, Rijeku, na Bled te još tri regate na Jarunu.

Predsjedništvo je usvojilo i zaključak o plaćanju članarina po kojem će roditelji koji imaju dvoje djece u klubu za prvo dijete plaćati puni iznos mjesečne članarine, a za drugo dijete polovicu iznosa. Klub će imati razumijevanja i za djecu koja žive u lošijim materijalnim uvjetima tako da će neka djeca u dogovoru s roditeljima, trenerima i upravom moći biti oslobođena od plaćanja članarine ili će plaćati manje iznose. Podsjećamo kako se novi iznosi mjesečne članarine u Iktusu primjenjuju od 1. ožujka ove godine, a za regatne veslače ona primjerice iznosi 60 kuna.

Objavljujemo i tekst novih članaka Statuta koji su usklađivani sa Zakonom o udrugama. Cjeloviti Statut bit će objavljen na ovoj web stranici kada ga usvoji Skupština.

 

PREAMBULA: mijenja se datum

Čl. 4.

Puni naziv Kluba je: Veslački klub „IKTUS“. Skraćeni naziv kluba je: VK „Iktus“. Sjedište Kluba je u Osijeku.

Klub je izrastao iz 2 osječka veslačka kluba: VK BORAC i VK DRAVA koji su počivali na tradiciji veslačkog športa u Osijeku sa začecima i osnutkom prvog veslačkog kluba u Osijeku 1892. g.

Na zahtjev sponzora Kluba može se uz naziv VK „IKTUS“ dodati i naziv tvrtke sponzora, o čemu odluku donosi Skupština Kluba.

Čl. 6.

Klub ima svoj pečat, znak i zastavu.

Pečat sadrži slijedeći tekst: VESLAČKI KLUB-IKTUS-OSIJEK sa znakom Kluba. Okruglog je oblika veličine 36 mm. Znak Kluba je u obliku cvijeta sa 16 zrakasto raspoređenih vesala.

Zastava Kluba ima po dužini tri jednaka polja, bijelo u sredini i narančasta na rubovima, s narančastim znakom Kluba u bijelom polju.

Predsjednik Kluba odlučuje o načinu upotrebe znaka i zastave Kluba.

Čl. 8.

Klub zastupa predsjednik Predsjedništva Kluba i tajnik koji mogu preuzeti ugovorne i druge obveze u pogledu raspolaganja sredstvima Kluba samo na temelju programa i u okviru financijskog plana Kluba, odnosno u skladu s odlukama Skupštine i Predsjedništva.

Klub mogu predstavljati i ostali članovi na osnovi pisane punomoći izdane od srane predsjednika Kluba.

CILJEVI KLUBA

Čl. 12.

Ciljevi Kluba su:

– planski i organizirani razvitak Kluba i veslačkog športa

– omasovljenje i unapređenje veslačkog športa

– postizanje vrhunskih športskih dostignuća u veslačkom športu

– proširenje materijalne osnovice Kluba

– osiguravanje uvjeta za razvoj zdrave športske osobe

– razvijanje studentskog, rekreacijskog i veteranskog veslanja

– razvijanje i unapređenje suradnje s drugim športskim udrugama

DJELATNOST KLUBA

 Čl. 13.

Svoju djelatnost Klub ostvaruje:

$          Stalnim vježbanjem članova uvodeći ih u veslački šport, osposobljavajući članove za natjecateljski šport te osiguravanjem uvjeta za rad svih struktura Kluba

$          Stručnim i pedagoškim usavršavanjem športaša i kadrova

$          Poduzimanjem mjera i akcija radi unapređenja i osmišljavanja veslačkog športa organiziranjem veslačkih natjecanja

$          Sudjelovanjem svih članova na veslačkim natjecanjima

$          Suradnjom sa drugim veslačkim i športskim udrugama

$          Organiziranjem veslačkih i drugih športskih natjecanja

Sukladno ciljevima Klub ima područje djelovanja: sport.

Čl. 16.

Članovi Kluba mogu postati fizičke (maloljetne osobe upisuju se u Klub sukladno čl. 12. Zakona o udrugama) ili pravne osobe (ostvaruju članstvo u Klubu putem ovlaštenih predstavnika) pod jednakim uvjetima na način predviđen odredbama ovog Statuta. Članom Kluba mogu postati i građani drugih država na osnovu posebne odluke Predsjedništva, a u skladu s odredbama Zakona o udrugama (N.N. 88/01).

Čl. 17.

Članom Kluba postaje se potpisom pristupnice i odlukom Predsjedništva te ispunjavanjem ostalih uvjeta, prava i dužnosti utvrđenih Statutom i drugim općim aktima Kluba. Zahtjev za članstvo u Klubu podnosi se na obrascu koji utvrđuje Predsjedništvo Kluba. Član Kluba ima člansku iskaznicu. Oblik i sadržaj članske iskaznice, način vođenja evidencije o članovima Kluba te visinu članarine koju plaćaju članovi određuje Predsjedništvo.

Čl. 18.

Član Kluba može biti:

         1. Aktivni član (veslačice i veslači, treneri i članovi klupskih tijela)

       2.  Potpomažući član

         3.. Zaslužni član

        4. Počasni član

Čl. 19.

Aktivan član je osoba koja redovno obavlja svoje sportske zadatke (veslačice i veslači), treneri i treneri volonteri te članovi klupskih tijela.

Potpomažući članovi su osobe koje svojim radom ili donacijama pomažu u radu Kluba.

Zaslužni članovi su osobe koje tijekom dugogodišnjeg ada u Klubu doprinose opstojnosti i razvoju Kluba.

Počasni članovi su osobe koje su svojim izuzetnim djelovanjem pospješile razvoj Kluba.

Čl. 20.

Svi aktivni članovi imaju slijedeća prava:

$          Da biraju i da budu birani u tijela Kluba

$          Da aktivno sudjeluju u radu klupskih tijela

$          Da budu informirani o radu Skupštine i drugih klupskih tijela, o materijalno- financijskom poslovanju kao i o radu svih drugih klupskih tijela

$          Da se služe materijalnim dobrima kluba, a na način kako odredi Predsjedništvo

Čl. 24.

Članstvo u Klubu prestaje:

$          Brisanjem iz evidencije zbog neplaćanja članarine neprekidno 3 mjeseca

$          Istupanjem iz Kluba tj. prelazak u drugi klub

$          Isključivanjem iz Kluba

Odluku o isključenju člana sa obrazloženjem o razlozima isključenja donosi Stegovna komisija kao prvostupanjsko tijelo, odnosno Predsjedništvo kao drugostupanjsko tijelo.

Isključeni član ima pravo žalbe Skupštini kluba (ukoliko je uložio sve pravne lijekove ka odluke nižih tijela) u roku od 15 dana od dostave odluke. Odluka Skupštine je konačna.

Čl. 30.

Tijela Kluba su:

$1.       Skupština Kluba

$2.       Predsjednik Skupštine

$3.       Predsjedništvo

$4.       Predsjednik i 2 dopredsjednika

$5.       Nadzorni odbor

$6.       Odjeli

$7.       Povjerenstva

$8.       Stegovna komisija

Čl. 31.

Skupština Kluba (u daljem tekstu Skupština) je najviši organ upravljanja radom i poslovanjem Kluba. Skupštinu čine svi aktivni članovi Kluba.

Čl. 32.

Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna. Redovna Skupština zasjeda jednom u godini, dok se izborna održava svake dvije godine. Izvanredna Skupština saziva se po potrebi.

Skupštinu saziva predsjednik Skupštine Kluba. Sazivanje Skupštine može tražiti i Predsjednik Kluba ili najmanje 1/3 aktivnih članova.

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika Skupštine, radom Skupštine rukovodi predsjednik Predsjedništva. Poziv na sjednicu Skupštine dostavlja se članovima najmanje 8 dana prije održavanja Skupštine. U izuzetnim situacijama predsjednik može sazvati Skupštinu i u kraćem roku. Način rada Skupštine kao i prava i dužnosti članova pobliže određuje Poslovnik Skupštine. Sjednica se na zahtjev inicijatora mora održati u roku od najviše 30 dana, u protivnom sjednicu mogu sazvati inicijatori.

U slučaju isteka mandata tijelima ovlaštenim za sazivanje Skupštine istu mogu sazvati tijela ovlaštena za sazivanje Skupštine.

Čl. 33.

U upravljanju poslovima Kluba, Skupština je nadležna da:

$1.       Donosi Statut, izmjene i dopune Statuta i druge opće akte Kluba

$2.       Bira i razrješava predsjednika Skupštine i predsjednika Predsjedništva

$3.       Bira, imenuje i razrješava članove Predsjedništva i Nadzornog odbora

$4.       Donosi srednjoročni plan razvoja i godišnji program rada Kluba

$5.       Donosi financijski plan i usvaja završni račun Kluba

$6.       Odlučuje i osnivanju poduzeća

$7.       Odlučuje o udruživanju s drugim klubovima i u druge organizacije

$8.       Daje ovlaštenja Predsjedniku, a koja se odnose na poboljšanje i povećanje kvaliteta u radu Kluba

$9.       Obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Kluba ukoliko ovim Statutom ili njenom odlukom nisu stavljeni u nadležnost Predsjedništva ili drugog organa

$10.    Odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti Kluba

$11.    Odlučuje o žalbama na odluke o isključenju iz Kluba

Čl. 34.

Skupština može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna najmanje natpolovična većina aktivnih članova Skupštine.

Skupština donosi odluke o pitanjima iz svog djelokruga većinom glasova nazočnih članova.

Odluke Skupštine donose se u pravilu javnim glasovanjem.

Čl. 36.

Radom Skupštine rukovodi predsjednik Skupštine. Imenuje ga se i opoziva na Skupštini na mandat od 2 godine.

Skupštinu saziva predsjednik Skupštine i to:

$          Kad ocijeni da je potrebno

$          Na temelju zahtjeva Predsjedništva

$          Na zahtjev najmanje 1/3 članova Skupštine

$          Na zahtjev Nadzornog odbora

Čl. 38.

Predsjedništvo broji 9 članova između kojih se biraju 2 dopredsjednika Kluba. Dopredsjednici se biraju na sjednici Predsjedništva. Članovi Predsjedništva se biraju na sjednici Skupštine na mandat od dvije godine.

Radom Predsjedništva rukovodi predsjednik Predsjedništva. Predsjednik Kluba ujedno je i predsjednik Predsjedništva. Predsjedništvo radi na sjednicama koje se sazivaju prema potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

Sjednice saziva predsjednik Predsjedništva:

$          Kada ocijeni da je potrebno sazvati Predsjedništvo

$          Na zahtjev Nadzornog odbora

$          Na zahtjev najmanje tri člana Predsjedništva

$          Na zahtjev tajnika Kluba

Poziv na sjednicu s prijedlogom dnevnog reda i materijalom za sjednicu dostavlja se članovima najmanje tri dana prije održavanja sjednice. Način rada kao i prava i dužnosti njegovih članova pobliže uređuje Poslovnik o radu Predsjedništva.

Čl. 39.

Članu Predsjedništva prestaje mandat na koji je izabran:

$1.       Prestankom članstva u Klubu

$2.       Ako podnese ostavku

$3.       Ako je opozvan

$4.       Ako ne obavlja dužnosti prema zahtjevu Skupštine i Predsjedništva

Novog člana može se izabrati na sjednici Skupštine, a na prijedlog članova Predsjedništva.

Mandat novoizabranog člana traje do isteka mandata na koji je bio izabran član Predsjedništva kojemu prestaje mandat.

Čl. 41.

Predsjedništvo je nadležno:

$1.       Utvrditi prijedlog Statuta i drugih općih akata koje donosi Skupština

$2.       Priprema materijale o kojima će odlučivati Skupština

$3.       Utvrđuje i predlaže Skupštini donošenje plana razvoja, godišnjeg programa, financijskog plana te prihvaćanje završnog računa kluba

$4.       Izvršava financijski plan i u okviru plana odlučuje o raspodjeli i dinamici korištenja sredstava

$5.       Upravlja pokretnom imovinom Kluba i odlučuje o poslovima upravljanja sredstvima koja su u vlasništvu Kluba

$6.       Osigurava rad i djelovanje Kluba između sjednica Skupštine

$7.       Odlučuje o organizaciji obavljanja stručnih, administrativnih i sličnih poslova za potrebe Kluba

$8.       Bira i opoziva predstavnike Kluba u druge organe i organizacije

$9.       Bira, imenuje i razrješava članove stalnih i povremenih komisija

$10.    Usvaja poslovnik o svom djelovanju

$11.    Usvaja kalendar natjecanja i donosi raspored o korištenju objekta

$12.    Imenuje i razrješava tajnika i likvidatora Kluba

$13.    Vrši funkciju drugostupanjskog organa Stegovne komisije

$14.    Donosi odluke o zasnivanju i raskidanju radnih odnosa sa zaposlenicima Kluba i odlučuje o sklapanju ugovora potrebnih za normalno funkcioniranje Kluba

$15.    Imenuje voditelja stručnog stožera

Čl. 44.

Predsjednik Kluba je predsjednik Predsjedništva.

Čl. 46.

Predsjednik Kluba odgovoran je za rad Skupštini i Predsjedništvu.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika Kluba u svim poslovima zamjenjuju ga dopredsjednici, tajnik ili član Predsjedništva kojeg Predsjednik ovlasti u svojoj odsutnosti.

Predsjednik može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata.

TIJELA PREDSJEDNIŠTVA

Čl. 63.-64.

Stegovna komisija

Čl. 65.-66.

Rješavanje sporova i sukoba interesa

Čl. 66.

Spor/sukob postoji kada član smatra da su njemu ili drugom članu povrijeđena prava određena Statutom.

Čl. 69.

Sredstva za rad Kluba osiguravaju se:

$          Iz članarine

$          Iz proračuna grada Osijeka, Osječko-baranjske županije i Državnog proračuna RH

$          Iz pokroviteljstva i sponzorstva (donacija)

$          Iz ostvarenih prihoda od imovine i prava

$          Iz drugih izvora prihoda

Čl. 71.

Usvojeni financijski plan može se mijenjati tijekom godine. Izmjene i dopune financijskog plana vrši Skupština svojom odlukom, a na prijedlog Predsjedništva. Materijalno-financijsko poslovanje Kluba vodi financijski odjel Kluba, a odlukom Predsjedništva može se povjeriti i drugim stručnim organizacijama.

Čl. 83.

Klub prestaje postojati u slučajevima propisanim Zakonom o udrugama ili odlukom Skupštine.

Čl. 84.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine ista donosi odluku o prestanku postojanja dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine.

U slučaju prestanka postojanja Kluba imovina se nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine sukladno Statutu. Klub nema pravo imovinu dijeliti svojim osnivačima, članovima, osobama ovlaštenim za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.